Transparència

Portal de transparència

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 Missió i activitats desenvolupades

_____________________________________________________________________________________________________

Normativa aplicable

 Decret 55_2012

 Decret 58_2010

 Llei 4_2008

 Ley 49_2002

 Decret 1_2000

_____________________________________________________________________________________________________

 Estatuts i número de registre de l’entitat

_____________________________________________________________________________________________________

 Composició dels òrgans de govern

_____________________________________________________________________________________________________

 Organigrama

Pla anual d’activitats

 Memòria activitats 2023

 Memòria activitats 2022

 Memòria activitats 2021

 Memòria activitats 2020

 Memòria activitats 2019

 Memòria activitats 2018

 Memòria activitats 2017

 Memòria activitats 2016

 Memòria activitats 2015

Pla general d’actuació 2021

 Pla general d’actuació 2018

 Pla general d’actuació 2016

_____________________________________________________________________________________________________

Comptes anuals 2020

 Balanç de Situació

 Compte de pèrdues i guanys

 Estat de canvis en el patrimoni net

 Memòria econòmica

 Informe de l’òrgan de control extern

_____________________________________________________________________________________________________

Comptes anuals 2017

 Balanç de Situació

 Compte de pèrdues i guanys

 Estat de canvis en el patrimoni net

 Memòria econòmica

 Informe de l’òrgan de control extern

_____________________________________________________________________________________________________

Comptes anuals 2015

 Balanç de situació

 Compte de pèrdues i guanys

 Estat de canvis en el patrimoni net

 Memòria econòmica

 Informe de l’òrgan de control extern

_____________________________________________________________________________________________________

 Retribució dels òrgans de direcció i administració

_____________________________________________________________________________________________________

 Inventari del patrimoni

Contractes

 Òrgan responsable

 Relació de contractes subscrits amb les administracions públiques

_____________________________________________________________________________________________________

Convenis

 Conveni Mutuacat

_____________________________________________________________________________________________________

Ajuts i subvencions

 Relació d’ajuts i subvencions 2020

 Justificacions adduïdes 2020

 Relació d’ajuts i subvencions 2017

 Justificacions adduïdes 2017

 Relació d’ajuts i subvencions 2015

 Justificacions adduïdes 2015

 Control financer de les subvencions 2015

Lloc web creat per IzandoMarketing