Política de privacitat

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, vostè autoritza de manera expressa que les dades personals facilitades s’incloguin en un fitxer manual i/o informatitzat titularitat de la Federació Catalana de Motonàutica amb la finalitat única i exclusiva de poder facilitar als usuaris els serveis sol·licitats.

1.Informació bàsica sobre protecció de dades.

Responsable: Federació Catalana de Motonàutica.

Finalitat: L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’usuari.

Termini de conservació: El temps necessari per atendre la sol·licitud de l’usuari.

Legitimació: Consentiment de l’interessat.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets: Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició per correu postal a l’adreça: Av. Madrid, 63-73 Bxs 8, 08028 Barcelona, acreditant la titularitat conforme a dret. En cas de disconformitat podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control en www.agpd.es.

2.Informació addicional sobre protecció de dades.

La present política de protecció de dades regula el tractament de les dades personals facilitades per l’usuari a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que la Federació Catalana de Motonàutica posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L’usuari garanteix que les dades facilitades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a dit tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a la Federació Catalana de Motonàutica per a la finalitat assenyalada.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook o Instagram. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que sigui recollida a través d’aquestes aplicacions pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixements i continguts. Qualsevol informació personal que faciliti l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquests serveis, sobre els quals la Federació Catalana de Motonàutica no té cap control.

2.1 Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari?.

Identitat: Federació Catalana de Motonàutica. NIF Q-5855001-C.

Adreça postal: Av. Madrid,63-73 Bxs 8 – 08028 Barcelona.

Telèfon: 93 330 47 57.

Correu electrònic: info@motonautica.org

2.2 Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’usuari?.

La Federació Catalana de Motonàutica tracta la informació facilitada per l’usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole portades a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud la finalitat perseguirà la gestió de:

  1. Consultes i sol·licituds de propostes trameses a través del formulari de contacte habilitat a l’efecte.
  2. La participació en xarxes socials, mitjançant comentaris.
  3. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

En el supòsit de que l’usuari es registri en el Portal la Federació Catalana de Motonàutica només accedirà a les dades personals de l’usuari per les que hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés a la xarxa social de que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb dites aplicacions socials podrà ser accedida per membres de la corresponent xarxa social. Dites interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. La Federació Catalana de Motonàutica no té cap control ni responsabilitat respecte a dites entitats o sobre l’ús que facin de la informació de l’usuari.

2.2.1. Informació sobre el tractament de dades per l’enviament de comunicacions des de la Federació Catalana de Motonàutica.

Les dades facilitades són tractades per la Federació Catalana de Motonàutica per a l’enviament electrònic i/o postal de la informació sol·licitada per l’usuari sobre serveis, activitats, cursos, competicions i esdeveniments de la Federació Catalana de Motonàutica.

El consentiment per a l’enviament de dites comunicacions podrà ser revocat en qualsevol moment. En tot cas podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició per correu postal a l’adreça: Av. Madrid, 63-73 Bxs 8, 08028 Barcelona, acreditant la titularitat conforme a dret. En cas de disconformitat podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control en www.agpd.es.

2.3 Quant temps conservarem les dades personals de l’usuari?.

Amb caràcter general les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’usuari o mentre aquest no sol·liciti la seva supressió.

2.4 Quina és la legitimació per el tractament de les dades personals de l’usuari?.

La base legal per el tractament de les dades personals es la legitimació mitjançant el consentiment de l’usuari.

2.5 A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’usuari?.

No es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

2.6 Quin són els drets de l’usuari quan ens facilita les seves dades personals?.

L’usuari té dret a obtindre confirmació sobre si la Federació Catalana de Motonàutica tracta dades personals que li concerneixin així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat perquè van ser recollides. En determinades circumstàncies l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades, la Federació Catalana de Motonàutica cessarà en el tractament de les dades excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present política de protecció de dades i exercir els seus drets en els termes legalment previstos mitjançant una comunicació per correu postal a l’adreça: Av. Madrid, 63-73 Bxs 8, 08028 Barcelona, indicant la sol·licitud corresponent i acompanyada de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

Lloc web creat per IzandoMarketing