Transparència

Portal de transparència

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 Missió i activitats desenvolupades

_____________________________________________________________________________________________________

Normativa aplicable

 Decret 55_2012

 Decret 58_2010

 Llei 4_2008

 Ley 49_2002

 Decret 1_2000

_____________________________________________________________________________________________________

 Estatuts i número de registre de l’entitat

_____________________________________________________________________________________________________

 Composició dels òrgans de govern

_____________________________________________________________________________________________________

 Organigrama

Pla anual d’activitats

 Memòria activitats 2019

 Memòria activitats 2018

 Memòria activitats 2017

 Memòria activitats 2016

 Memòria activitats 2015

 Pla general d’actuació 2018

 Pla general d’actuació 2016

_____________________________________________________________________________________________________

Comptes anuals 2017

 Balanç de Situació

 Compte de pèrdues i guanys

 Estat de canvis en el patrimoni net

 Memòria econòmica

 Informe de l’òrgan de control extern

_____________________________________________________________________________________________________

Comptes anuals 2015

 Balanç de situació

 Compte de pèrdues i guanys

 Estat de canvis en el patrimoni net

 Memòria econòmica

 Informe de l’òrgan de control extern

_____________________________________________________________________________________________________

 Retribució dels òrgans de direcció i administració

_____________________________________________________________________________________________________

 Inventari del patrimoni

Contractes

 Òrgan responsable

 Relació de contractes subscrits amb les administracions públiques

_____________________________________________________________________________________________________

Convenis

 Relació de convenis vigents

_____________________________________________________________________________________________________

Ajuts i subvencions

 Relació d’ajuts i subvencions 2017

 Justificacions adduïdes 2017

 Relació d’ajuts i subvencions 2015

 Justificacions adduïdes 2015

 Control financer de les subvencions 2015

Lloc web creat per IzandoMarketing